Lutheranen in het Noorden

Lutherse geloofstraditie

Wij laten u graag kennis maken met de Evangelisch Lutherse gemeenten, tegenwoordig samenwerkend met Hervormde en Gereformeerde gemeenten in de Protestantse Kerk in Nederland. In die samenwerking brengen wij het Lutherse gedachtegoed in. Wat houdt dat in?

Genade

Heel belangrijk voor de Lutheranen is het besef dat we leven uit genade. Genade zegt dat wij onze betekenis of persoonlijke waarde niet kunnen verwerven door wat wij doen maar dat we, ondanks onze fouten, altijd weer door God met open armen als zijn geliefde kinderen worden aangenomen. We hoeven niet te twijfelen of we wel goed genoeg zijn, hard genoeg gewerkt hebben, of voldoende punten hebben gescoord om geaccepteerd te worden. We mogen erop vertrouwen dat we puur door ons geloof deel hebben aan de genade. Trefwoorden van de reformatie zijn niet voor niets “sola gratia, alleen uit genade.”

Niet dat we, in genade aangenomen, nu zelfgenoegzaam achterover mogen leunen. We voelen er ons juist door uitgedaagd om het goede te doen in de wereld om ons heen.

Vrijheid

In de genade ervaren de Lutheranen een vrijheid, een in geloof geschonken vrijheid. Die bevrijding geeft ons een stuk levensvreugde. Vrijheid mag niet verward worden met vrijblijvendheid. Deze vrijheid vraagt van ons, vanuit ons geloof, dienstbaar te zijn aan de medemens en aan de wereld om ons heen.

Bijbel

Via de Bijbel leren we God en zijn Woord kennen, in het bijzonder zoals Hij zich in Christus laat zien. We leven in gesprek met de Bijbel. Ieder mens voert dat gesprek op zijn of haar eigen manier, dat kàn binnen de Lutherse geloofstraditie. Het bijbelwoord is ons houvast, een boek van inspiratie, wijsheid en troost, en krijgt in ieders eigen context steeds weer opnieuw zijn betekenis. Daarmee hangt samen de tolerantie: respect voor ieders persoonlijke geloof. We staan open voor andersdenkenden op hun zoektocht. Dat raakt de kern van onze geloofsbelijdenis.

Mysterie

Geloven betekent dat je steeds ook tegen vragen oploopt. Niet alles is te verklaren, niet alles rijmt in het leven van een mens. Het geloof omvat inderdaad veel diepe mysteries.

Volgens Maarten Luther is er een verborgen kant van God, een geheim dat wij niet kunnen doorgronden. De Lutheranen kunnen leven met vragen zonder antwoord en hebben van oudsher een speciaal gevoel voor het Heilige, het geheim van Gods verborgen Aanwezigheid. Dat blijkt ook uit hun achting voor de sacramenten Doop en Heilig Avondmaal waarbij wij op Gods aanwezigheid kunnen vertrouwen.

Eredienst

De eredienst is één geheel van muziek, gebed en woord, waarin altijd opnieuw de boodschap van de liefhebbende, genadige God naar voren komt. Bekend is dat bij ons Lutheranen de gezongen liturgie een zeer belangrijke plaats inneemt. Een Lutherse viering is niet alleen een optreden van de predikant. Omdat wij allen in Gods genade leven geven wij samen gestalte aan de eredienst. Dat zien we aan de wisselwerking tussen voorganger en gemeente. Je viert gezamenlijk!

Algemeen priesterschap van alle gelovigen

Volgens Maarten Luther maakt de doop ons tot priesters die geen bemiddeling met God nodig hebben maar rechtstreeks in verhouding met God treden. In de praktijk delegeert de gemeente het ambt van Woord en Sacrament aan bepaalde personen, de predikanten. Daarnaast kende Luther ook de institutietheorie volgens welke het kerkelijk ambt door Christus is ingesteld. Eigenlijk versterken beide zienswijzen elkaar.

Gemeenschap

Een kerkelijke gemeenschap is heel divers opgebouwd: jong, oud, verschillende mensen. Je hoort bij elkaar, je hebt elkaar niet uitgekozen maar bent aan elkaar toevertrouwd, als één grote familie. Wat ons betreft een heel warme familie, waarin een positieve levenshouding en dankbaarheid voor de schepping een belangrijke plaats innemen. Dat gemeenschapsgevoel behoort gevoed te worden vanuit genade, vanuit de Christelijke vrijheid, zoals door Maarten Luther herontdekt en geformuleerd.

Wie op zijn twintigste niet knap, op zijn dertigste niet sterk, op zijn veertigste niet wijs, op zijn vijftigste niet rijk is, kan het daarna vergeten.
Maarten Luther